Ahdasmielistä lääketiedettä

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana suomalaisissa hoitosuosituksissa on ollut havaittavissa paikoin huolestuttavaa siirtymää kohti mustavalkoista ja ahdasmielistä lääketiedettä. Tarkoitan tällä lähinnä sitä, että enää ei haluta päästää ”hyväksytyn koululääketieteen” piiriin mitään muuta hoitoa kuin sellaista, josta on tarjolla tietyntasoinen tai tiettyjen piirien hyväksymä tutkimusnäyttö. Tämä siitäkin huolimatta että jokin hoito olisi jo potilaan aiemman kokemuksen mukaan ollut tehokasta ja hyvää.

Kustannusten hallintaa oireiden kustannuksella

Miksi aiemmin käytettyjä hoitomuotoja on haluttu karsia ja kuka siitä hyötyy? Väitän että suuntauksen taustalla ovat ensisijaisesti kustannukset. On haluttu pyrkiä eroon sellaisista hoidoista, joitten tutkimusnäyttö on rajoitettua, jolloin käytettävissä olevat resurssit voidaan käyttää niihin hoitoihin, joista on parempi tutkimusnäyttö. Sinänsä ihan looginen ja lähtökohdiltaan oikeansuuntainen liike, mutta kun tätä linjausta on alettu toteuttaa kovin ahdasmielisesti, päädytään useissa tapauksissa varsin erikoisiin tilanteisiin.

Esimerkiksi jos potilas on aiemmin saanut tiettyä hoitoa ja todennut sen tehokkaaksi, on myöhemmin saatettu ”tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin perustuen” evätä tämä hoito kokonaan. Pahimmassa tapauksessa lääkärit, joilla ei ole lainkaan kokemusta kyseisen hoidon antamisesta tai tuloksista, ovat saattaneet välittömästi hylätä kyseisen hoidon hoitosuosituksiin vetoamalla.

”Ainoa tiedon lähde on kokemus”

Albert Einsteinin sitaatti kuvastaa arvostetun tiedemiehen lähestymistapaa kaikkiin tutkimuksen kohteena oleviin asioihin. Sama pätee lääketieteeseen. Lääketiedehän ei viime kädessä ole mitään muuta kuin havaintoja pienistä tai suuremmista tutkimusasetelmista ja näiden havaintojen käyttämistä yksittäisen potilaan hoitoon. Jokaiselle hoidolle on aina saatavissa tutkimusasetelmien ja potilasmassan erilaisuudesta johtuen vaihtelevia tuloksia. Tehokkaimmat hoidot nousevat näissä tutkimusasetelmissa esille sitä varmemmin mitä suuremmalle populaatiolle hoitoa on annettu ja mitä useampia tutkimuksia asiasta on tehty.

Ahdasmielisen lääketieteen sudenkuoppa on siinä, että tieteen tuottamien julkaisuiden tulkintaa muutetaan jopa uskonnolliseksi luonnehdittavaan suuntaan siten, ettei mukaan hoitosuosituksiin oteta kaikkia julkaisuita (eli kokemuksia) tai väkisin halutaan unohtaa se tosiasia, ettei lääketiede ole missään muodossa mustavalkoista.

Ahdasmielisen lääketieteen lumo

Ahdasmielisen lääketieteen edustaja seuraa hoitosuosituksia ja tutkimustuloksia orjallisesti ja mustavalkoisesti. Hän ei itse asiassa edes halua löytää yksilöllistä hoitoa potilaalleen. Joidenkin tutkimusten tutkimustuloksia yleistämällä koko populaatioon ja kaikkiin tapauksiin, saadaan ylenmääräisen yksinkertaistettu ja pelkistetty malli siitä monimutkaisesta kokonaisuudesta jota sairauksien hoitaminen on. Se on houkuttelevaa, sillä silloin lääkäri kokee hallitsevansa hoidon 100%:sesti. Tämä on kuitenkin harhaa, sillä mikään hoito ei ole kaikissa tapauksissa hyvä hoito, eikä mikään hoito ole kaikissa tapauksissa riskitön. Houkuttelevaksi ahdasmielisyyden tekee myös se, että silloin kun hoito ei ole auttanut, voidaan nostaa kädet pystyyn ja sanoa että nyt on koululääketiede käyty läpi eikä muuta hoitoa ole olemassa, eikä enää voi asialle tehdä yhtään mitään. Tässä vaiheessa potilas saattaa hakeutua ahdasmielisen lääketieteen edustajien halveksimien terapeuttien juttusille, joita löytyy internetiä selaamalla satoja erilaisia. Näitä luonnehditaan ahdasmielisen lääketieteen edustajien keskuudessa julkisestikin esimerkiksi termein ”uskomushuuhaa” tai ”uskomushömppä” tai ”kaupallinen huuhaabisnes”. Pahin tilanne syntyy silloin kun ahdasmielisen lääketieteen edustaja on kuitenkin erehtynyt ja koululääketieteen ulkopuolinen hoito onkin auttanut vaivaan. Tällainen ”arvovaltatappio” voi vaarantaa koko potilassuhteen.

Potilaskohtainen kokemus vs tutkimustieto

Vastaanotolleni on vuosien aikana tullut useitakin tapauksia, joissa potilaan saama hoito on hylätty hoitosuosituksissa ja yleisen hoitokonsensuksen perusteella. Kuitenkin potilaan hakema hoito on saattanut olla ainoa toimiva hoito. Tällainen on lääketieteellisesti äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne, sillä siinähän yksilökohtainen kokemus haastaa tutkimuksiin perustuvaan hoitosuosituskokonaisuuden.

Yksittäisen potilaan kohdalla on saatettu antaa hoitokonsensuksen ulkopuolista hoitoa esimerkiksi viiden vuoden ajan ja toistuvasti saatu hyviä tuloksia ja potilas on voinut hyvin. Mielestäni tällainen yksittäisen potilaan kokemus on painavaa kokemusperäistä tietoa juuri tämän yksilön kohdalla, siitäkin huolimatta, että jossakin ulkomaisessa 500 potilaan kaksoissokkotutkimuksessa olisi todettu saadun hoidon olevan tehotonta.

Yksi selitys näille tapauksille on plasebo- eli lumevaikutus. Mutta mitä on vuosien aikana toistuvasti hyvin tehoava plasebohoito? Miten ihmeessä tällaista plasebohoitoa osataan antaa – etenkin kun se tehoaa paremmin kuin koululääketieteen tutkimuksiin perustuvat hoidot? Toisena selityksenä voi olla kehno tutkimusasetelma, jossa hoidon tehoa ei ole saatu esille tai kyseinen tutkimus ei suoraan edes ole yleistettävissä suomalaiseen väestöön.

Vastakkainasettelusta yhteistyöhön

Koululääketieteen ja muiden hoitomuotojen edustajien kesken tuntuu olevan monenlaista kiistaa ja luottamuspulaa. Tällainen vastakkainasettelu on minusta täysin turhaa ja itsekeskeistä. Minulla ei lääketieteen edustajana ole mitään syytä estää potilaan hakeutumista johonkin tutkimattomaan muuhun hoitoon, ellei siitä todennäköisesti ole potilaalle haittaa. Voin vain todeta, ettei minulla kokemusta, eikä myöskään kyseisestä hoitomuodosta ole tutkimusnäyttöä. Jos potilas saa siitä avun, pitää sellainen vaste ottaa ilolla vastaan. Koululääketieteen tutkijoiden pitäisikin tuomitsemisen sijaan enemmän tutkia näitä hoitoja ja pyrkiä selvittämään, onko siellä mitään sellaista, mistä voitaisiin oppia lisää.

 

 

Suomalaisen terveydenhuollon nousu ja tuho

Nykytilanteen taustat

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu pääpiirteissään 60- ja 70- ja 80-luvuilla. Tuolloin luotiin pohja erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhoidon jaolle ja pyrittiin jakamaan terveyden- ja sairaanhoidon resurssit mahdollisimman tasaisesti niitä tarvitseville. 90-luvun lamasta lähtien ja enenevästi 2000-luvulle tultaessa ovat kustannukset nousseet keskiöön. Uudistuksen tarve on havaittu jo vähintäänkin 10 vuotta sitten ja muutoksen valmistelutyö on edelleen kesken.

Sote-uudistus horisontissa

Koko valtakuntaa koskevan sote-uudistuksen vääjäämättä lähestyessä on ehkä aiheellista analysoida uudistuksen toteuttamisen suunniteltua tapaa ja sen seurauksia.

1. Suomalainen terveyden- ja sairaanhoito tulee olemaan uudistuksen suurin häviäjä

Uudistuksen lähtökohtana on potilaiden kanavoiminen yksityiselle sektorille kunnan maksusitoumuksilla. Kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito onkin uudistuksen häviäjä, eli juuri se järjestelmä joka on ollut suomalaisen terveyden-ja sairaanhoidon perustana. Järjestelyn seurausvaikutuksena todennäköisesti vain osa lääkäreistä jää julkiselle sektorille työhön, sama kertautuu monessa muussa ammattiryhmässä. Tämä kehitys kuristaa julkisen sektorin toimintakykyä entisestään.

Sote-uudistusta edeltävästi yrityskaupat ovat selvästi lisääntyneet. Näistä on kymmeniä esimerkkejä. Kaupoissa on yksi yhteinen piirre: suomalaista yritystä ostetaan kiivaaseen tahtiin ulkomaisten pääomasijoittajien haltuun.

Näin ollen kokonaisuutena suomalainen terveyden- ja sairaanhoito tulee olemaan uudistuksen suurin häviäjä.

2. Suomalaiset pienyrittäjät ajetaan nurkkaan

Jo tässä vaiheessa on melko selvää, että julkisen rahan maksusitoumuksia ei tulla myöntämään suomalaisten pyörittämiin pikkuyrityksiin suoraan. Vaatimuksina tulee näillä näkymin olemaan ”riittävän” isojen sote-keskusten olemassaolo. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki pienet yksiköt sivuutetaan. Eli juuri ne pienet yksiköt ja palveluntuottajat, jotka ovat yleisesti suomalaisessa omistuksessa halutaan sivuuttaa suunnitellussa järjestelmäuudistuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet sairaanhoitoyritykset, fysioterapeuttiyrittäjät, yksityiset lääkäritoiminimiyrittäjät ja niin edelleen.

3. Näennäismarkkinatalous jyllää

Niin sanottu näennäismarkkinatalous on tyypillinen tapa hoitaa suomalaisia yhteisiä asioita alasta riippumatta. Maan tapahan on yleisesti kerätä kansalta rahat pois veroina ja maksuina ja sen jälkeen poliittisella päätöksentekomallilla ratkaistaan mikä toimija saa tuottaa kansan tarvitsemat palvelut. Vapaata ei siis suomalaisen sote-uudistuksenkaan kovaan ääneen rummutettu ”valinnanvapaus” tule olemaan.

Todellinen vapaushan olisi tietysti sitä, että ihminen saisi itse täysin vapaasti valita palveluntuottajan ja haluamansa lääkärin tai  fysioterapeutin tai sairaanhoitajan.

Ennustan useimmilla paikkakunnilla ”vapauden” jäävän kahden välille – joko kunnan oman terveyskeskuksen tai ulkomaisissa käsissä olevan yksityisen terveyden- ja sairaanhoidon yksikön välille. Sellaista tilannettahan ei kukaan voi tosissaan kuvailla markkinataloudellisena valinnanvapautena vaan kyseessä on tyypillinen näennäismarkkinatalouden ilmentymä.

Punakone yskii ja epäilijöiden joukko kasvaa

Sosialistileiri on ilmeisesti sote-uudistuksen suurin epäilijä ja vastustaja. Heidän lähtökohtanaan on todennäköisesti vanhan, tiukasti hyvinvointiyhteiskunnan komennossa olevan järjestelmän säilyttäminen, kuinkas muutenkaan. On kuitenkin selvää, että terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmän on aika muuttua ja kehittyä, sillä se ei ole monestakaan syystä kyennyt vastaamaan niihin haasteisiin, jotka sille on nykypäivänä asetettu.

Monet muutkin kriitikot ovat havainneet sote-uudistuksen miljardiluokan säästötavoitteiden kovin optimistiset lähtökohdat, etenkin kun muissa maissa kustannukset ovat ”valinnanvapauteen” siirtymisen jälkeen oleellisesti nousseet. Siten vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Suomessa nykyisellä tavalla suunniteltu uudistus säästäisi rahaa tai parantaisi potilaan saamaa hoitoa.

Suurin kannattaja suunnitellulle sote-uudistukselle löytyy todennäköisesti suurista terveyden- ja sairaanhoidon yrityksistä. Nämä ovat Suomessa pääsääntöisesti ulkomaalaisessa omistuksessa.

Lopuksi

Olen henkilökohtaisesti kokenut julkisen terveydenhuollon hyvät ja huonot puolet pitkän julkisen puolen työurani aikana. Kyllä siellä olisi korjattavaa. Mielestäni julkisella sektorilla katse pitäisi ensin kääntää terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon kokoon ja tehokkuuteen sekä korruption kitkemiseen. Seuraavassa vaiheessa tulisi aloittaa priorisointikeskustelu. Potilas pitäisi nostaa keskiöön sen sijaan, että esimerkiksi henkilökunnan lomautuksilla yritetään jääräpäisesti päästä kvartaalijohtamisen asettamiin säästötavoitteisiin tilanteessa jossa useiden kuukausien potilasjono koko ajan odottaa oven takana.

Potilaan ja veronmaksajan kannalta yksi ylimitoitettua julkista sektoria vieläkin kehnompi ratkaisu näiden palveluiden järjestämiseen on olemassa, nimittäin sellainen, että paisutetaan julkisen sektorin kaveriksi pari ulkolaista terveyspalveluyritystä, joiden fokus on ainoastaan voitontavoittelussa.

Kun veronmaksaja pakotetaan samanaikaisesti naimisiin sosialistin ja kapitalistin kanssa on tiedossa lisääntyvää korruptiota ja lihavia riitoja. Potilaasta tulee poliittinen pelinappula ja potilaan ohjailusta vallankäytön väline, sillä se kuka kontrolloi potilasvirtoja kontrolloi terveyden- ja sairaanhoidon taloutta ja siten hyvin laajaa
osiota suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kirjoittaja on turkulainen yksityislääkäri ja yrittäjä, jolla on laaja kokemus suomalaisesta julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta.